psikoteknik evden eve nakliyat örgü teli k belgesi
Avaleht Töökohtade loomise seadus
Töökohtade loomise seadus PDF Prindi Saada link

EELNÕU

TÖÖKOHTADE LOOMISE SEADUS§ 1. Sotsiaalhoolekande seaduses (RT I 1995, 21, 323; 2010, 11, 56) paragrahvi 222 lg 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) tööturuteenuste ja -toetuste seaduses sätestatud korras tehtava avaliku töö eest saadud tasu.“.

 

§ 2. Sotsiaalmaksuseaduses (RT I 2000, 102, 675; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1. paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

„14) enne tööle või kohaliku omavalitsuse üksusesse teenistusse asumist kuus kuud töötuna registreeritud isiku töötasult ulatuses, mis ei ületa ühes kuus kahekordset töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu alammäära, kuid mitte enam kui 12 kuu vältel alates isiku tööle asumisest. Käesolevas punktis nimetatud isiku töötasu selle osa eest, mis ületab kahekordset töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu alammäära, maksab sotsiaalmaksu tööandja.“;

 

2. paragrahvi 6 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„(2) Sotsiaalmaksu maksmise erijuhtudel makstakse sotsiaalmaksu käesoleva seaduse §-s 21 nimetatud kuumääralt, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 14 ja lõigetes 21 ja 22 nimetatud juhtudel.“;

 

3. paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 32 järgmises sõnastuses:

„(32) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 14 nimetatud isiku eest makstakse sotsiaalmaksu töötasu ulatuses, mis ei ületa ühes kuus kahekordset töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu alammäära, kuid mitte enam kui 12 kuu vältel alates tema tööle asumisest. Käesolevas lõikes nimetatud isiku töötasu selle osa eest, mis ületab kahekordset töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu alammäära, maksab sotsiaalmaksu tööandja“;

 

4. seadust täiendatakse paragrahviga 61 järgmises sõnastuses:

§ 61. Riigi poolt tasutud sotsiaalmaksu tagastamine

 

Käesoleva seaduse paragrahv 6 lg 1 punktis 14 sätestatud summa tagastatakse kogu ulatuses, kui asjakohane töö- või teenistussuhe lõpetatakse tööandja algatusel enne kuue kuu möödumist töölepingu sõlmimisest või ametisse nimetamisest, välja arvatud juhul, kui:

1) vabastamise põhjus on teenistuja poolne teenistuskohustuste rikkumine, usalduse kaotus või vääritu tegu või töötaja töölepingu ülesütlemine töölepingu seaduse § 88 lõike 1 punktides 3–8 nimetatud põhjustel;

2) teenistuja ei vasta ametikohale oma tööoskuste või tervise poolest või töötajaga on tööleping üles öeldud töölepingu seaduse § 88 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud põhjustel.“.

 

§ 3. Tööturuteenuste- ja toetuste seaduses (RT I 2005, 54, 430; 2009, 36, 234) tehakse järgmised muudatused:

1. paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

 

„14) sotsiaalne töökoht.“;

2. paragrahv 16 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„(2) Töötu suunatakse tema nõusolekul avalikule tööle kuni 10 tööpäevaks, kuid mitte kauemaks kui 80 tunniks ühe kuu jooksul. Töötu osaleb avalikus töös kuni 8 tundi päevas ja kuni 25 tundi nädalas. 16–17-aastane töötu osaleb avalikus töös kuni 7 tundi päevas ja kuni 25 tundi nädalas.”;

3. seadust täiendatakse paragrahviga 231 järgmises sõnastuses:

 

§ 231. Sotsiaalne töökoht

 

(1) Sotsiaalne töökoht on avalikes huvides loodud ajutine töökoht.

 

(2) Perioodil, kui Eesti Töötukassa poolt avaldatud registreeritud töötuse osakaal tööjõust ületab 5% on sotsiaalsele töökohale õigus isikul, kes on töötu. Perioodil, kui Eesti Töötukassa poolt avaldatud registreeritud töötuse osakaal tööjõust on alla 5%, on sotsiaalsele töökohale õigus isikul, kes on olnud töötuna arvel järjest üle kuue kuu.

 

(3) Sotsiaalsel töökohal töötava isiku eest sotsiaalmaksu maksmisel kohaldatakse sotsiaalmaksuseaduse § 6 sätestatut.

(4) Töötu suunatakse tema nõusolekul sotsiaalsele töökohale kuni 12 kuuks. Eesti Töötukassa sõlmib sotsiaalse töökoha korraldamiseks halduslepingu. Halduslepingus määratakse lisaks halduskoostöö seaduse § 10 nimetatud asjaoludele kindlaks:
1) sotsiaalse töökoha laad;
2) töötamiskoht ja töö kestus;
3) rakendatavate isikute arv;
4) sotsiaalsel töökohal töötava isiku õigused ja kohustused;
5) sotsiaalsel töökohal töötava töötu tasu suurus ja selle maksmise tingimused;
6) sotsiaalsel töökohal töötavate isikute arvestuse pidamise ja Eesti Töötukassale vastavate andmete esitamise kord.

(5) Sotsiaalsete töökohtade loomise ja finantseerimise kord kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega.“.

 

§ 4. Eesti Arengufondi seaduses (RT I 2006, 52, 385; 2010, 9, 41) paragrahv 28 lõike 2 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) riigieelarvelistest eraldistest, mille suuruseks on 0,3 % planeeritavast riigieelarvest eelarveaasta jooksul;“.

 

 

§ 5. Seaduse jõustumine

 

(1) Käesolev seadus jõustub üldises korras

 

(2) Käesoleva seaduse § 4 jõustub 1. jaanuaril 2011.aastal.

 

 

Riigikogu esimees                                                                            Ene Ergma

 

 

Tallinn, „…..“   „…………………………………….“ 2010.a.

 

Algataja:

 

Eesti Keskerakonna fraktsioon

15. aprill 2010.a.

 

SELETUSKIRI

 

 

TÖÖKOHTADE LOOMISE SEADUSE EELNÕU JUURDE

 

 

1. Sissejuhatus

Käesoleva seaduse eelnõuga muudetakse sotsiaalmaksuseadust, tulumaksuseadust, Eesti Arengufondi seadust ja tööturuteenuste- ja toetuste seadust.

 

Eelnõu seadusena vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu poolthäälteenamus.

 

2. Eelnõu eesmärk

Eelnõu eesmärk on töö kaotanud inimeste võimalikult kiire tööle rakendamise soodustamine ning majanduse elavdamine ajal, mil Eestis on üle 100 000 töötu. Üha enam on neid inimesi, kes on pikaajaliselt töötud, kaotanud lootuse töö leida ning langevad Töötukassa ametlikust statistikast välja mõne sanktsiooni tõttu. Riigi poolt seni pakutud meetmed, nagu palgatoetuse saajate ringi laiendamine, ei ole toonud kaasa oodatavat tulemust ja tööle saanute arv ei ole oluliselt tõusnud. Töötukassa kodulehelt pärineva statistika järgi jäi 2009. aasta teises pooles töö leidunud töötute arv 2000 kuni 3500 inimese juurde ning näitajad on 2010. aastal selles osas tõusnud vaid paarisaja inimese võrra.

 

3. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs

Tööturuteenuste ja toetuste seaduse muutmisega tuuakse seadusesse sotsiaalse töökoha mõiste. Sotsiaalne töökoht on loodud ajutine töökoht. Kõige sobivam oleks kombineeritud lähenemine, kus sotsiaalseid töökohti loob riik ise, loovad kohalikud omavalitsused, eraettevõtted ja kolmas sektor. Perioodil, kui Eesti Töötukassa poolt avaldatud registreeritud töötuse osakaal tööjõust ületab 5% on sotsiaalsele töökohale õigus isikul, kes on töötu. Perioodil, kui Eesti Töötukassa poolt avaldatud registreeritud töötuse osakaal tööjõust on alla 5%, on sotsiaalsele töökohale õigus isikul, kes on olnud töötuna arvel järjest üle kuue kuu.

Lisaks laiendatakse töötu õigust osaleda avalikus töös senilubatust suuremas mahus. Kehtiva seaduse kohaselt ei või töötu osaleda avalikus töös rohkem kui 50 tundi kuus. Olemasolev piirang on põhjendatud kahe asjaoluga: esiteks töötu kohustusega otsida tööd ja avaliku töö ajaline piirang peab jätma selleks piisavalt aega. Lisaks aitab see vältida juhtumeid, kus kohalikud omavalitsused sõlmivad hädaabitööde lepinguid ka siis, kui võiks sõlmida tähtajalisi töölepinguid.

Piirang 80 tundi kuus jätaks töötule piisavalt vaba aega töö otsimiseks ja ei õigustaks samas tähtajalise töölepingu sõlmimata jätmist, kui selline vajadus esineb. Avalikus töös suuremas mahus osalemine võimaldaks töötul teenida kuni 810 krooni lisaraha kuus.

Eelnõus esitatud piirang võimaldab motiveerida töötuid senisest enam osalema avalikus töös ega kahjusta riigi ega kolmandate isikute huve.

Sotsiaalmaksuseaduse muutmisega tasub vähemalt kuus kuud töötuna arvel olnud ja pärast seda tööle võetud isiku eest sotsiaalmaksu riik. Riik tasub sotsiaalmaksu kuni 12 kuu vältel alates tööle asumisest töötasult, mis ei ületa ühes kuus kahekordset töötasu alammäära. Töötasu selle osa eest, mis ületab ühes kuus kahekordset töötasu alammäära, maksab sotsiaalmaksu tööandja.

Sotsiaalhoolekande seaduse muutmisega jäetakse avaliku töö eest saadavad tulud toimetulekutoetuse arvestamisel välja. Sellega motiveeritakse neid töötuid, kellele enam töötutoetust ei maksta, võtma osa sellest tööturumeetmest, kaotamata igakuist sissetulekut.

Eesti Arengufondi seaduse muutmisega tagatakse arengufondile iga-aastaselt riigieelarve mahuga seotud summa, mis tagab selle organisatsiooni jätkusuutlikkuse ning vähendab sõltumist poliitilistest tõmbetuultest. Muudatus tagab fondi stabiilsuse ning võimaldab tal täita oma peamist ülesannet - algatada ja toetada Eesti majanduses ning ühiskonnas muutusi, mis kiirendaksid meie majandusstruktuuri kaasajastamist, viiksid ekspordi kasvule ja aitaksid luua uusi kõrget kvalifikatsiooni nõudvaid töökohti.

 

4. Eelnõu terminoloogia

Eelnõu sätestab uue mõistena sotsiaalse töökoha.

 

5. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele

Eelnõu ei sisalda sätteid, mis oleksid vastuolus Euroopa Liidu õigusega.

 

6. Eelnõu mõjud

Sotsiaalmaksu seaduse muutmisega seotud kulutused:

Kahekordne kuupalga alammäär 2009. aastal on 4350x2=8700 krooni. Eelnõu järgi tuleb tööd leidnud inimese eest sotsiaalmaksu maksta minimaalselt 1435,5 krooni kuus ning maksimaalselt 2871 krooni kuus. (Ühe tööd leidnud isiku eest tuleks riigil sotsiaalmaksu aastas tasuda sellisel juhul maksimaalselt 34 452 krooni.)

 

Tööturuteenuste- ja toetuste seaduse § 16 muutmine ei too kaasa kulutusi riigieelarves. Sotsiaalsete töökohtade loomine toob kaasa kulutusi kuivõrd riik otsustab sotsiaalseid töökohti luua.

 

Eesti Arengufondi seaduse muutmine toob kaasa kulutusi 2011. aasta riigieelarvest 0,3 % ulatuses.

 

Sotsiaalhoolekande seaduse muutmine toob kaasa kulutusi 3 miljoni krooni ulatuses.

 

Eelnõuga seotud kulutuste katteallikaks on astmeline tulumaks.

 

7. Seaduse jõustumine

Seadus jõustub üldises korras.  Eesti Arengufondi seaduse muudatused jõustuvad 1. jaanuaril 2011. aastal.

 

Algataja:

 

Eesti Keskerakonna fraktsioon

15. aprill 2010.a.

 

Lisa kommentaar


Turvakood
Uuenda

tule-meiega-karilaid

err-uudised-175

Alternatiivmeedia

 

alternatiivmeedia_laanemaa.keskerakond.ee

 

Edgar Savisaare blogi

 

facebook

 

twitter

 

 

Toeta-erakonda
Loe Kesknädalat

 

keskerakond_www.keskerakond.ee

 

Rahvarinde_logo_www.rahvarinne.ee

 

Edgar-Savisaare-blogi

 

keskerakonna-noortekogu

 

 tallinna-tv

nommeraadio 

pealinn

 

Küsitlus

Milline Reformierakonna ja IRLi otsus on sinu elatustaset enim langetanud ?
 

Twitter

Logi sisse

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: Filename cannot be empty in /data03/virt14041/domeenid/www.keskerakond.ee/laanemaa/index.php on line 89